Tel: ( +84.236) 3842127 - Fax: ( +84.236) 3842441

Thư mời chào hàng cung cấp nguyên vật liệu năm 2023

(20/12/2022 10:20:34 )

1. Thư mời chào hàng cung cấp Clinket CPC50

2.Thư mời chào hàng cung cấp Đá bột

3.Thư mời chào hàng cung cấp Phụ gia Đá đen

4. Thư mời chào hàng cung cấp Phụ gia Trợ nghiền

5. Thư mời chào hàng cung cấp Thạch cao

6. Thư mời chào hàng cung cấp Than cám

7. Thư mời chào hàng cung cấp Tro bay

8. Thư mời chào hàng cung cấp Vôi bột

9. Thư mời chào hàng cung cấp Xỉ lò cao

10. Thư mời chào hàng cung cấp Đất đồi B

11. Thư mời chào hàng cung cấp Phụ gia bột đá mi