Tel: ( +84.236) 3842127 - Fax: ( +84.236) 3842441

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(15/04/2021 15:27:33 )

1. Quy chế làm việc của ĐH 2021

2. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

5. Báo cáo BTGĐ kết quả SXKD năm 2021

6. Tờ trinhg BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

7. Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 - Kế hoạch năm 2021

8. Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2021