Home Tin tức sự kiện Tin công ty Thông báo về việc thay đổi tên chức danh
Thông báo về việc thay đổi tên chức danh

     

    TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số : 80 /XMHV-HCQT 

 

                                             Đà Nẵng, ngày  19  tháng  01 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi tên gọi các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc công ty)

 

Kính gửi :   ....................................................................................

 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 27/12/2012 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Nay Công ty kính thông báo cho quý đơn vị về thay đổi tên gọi các chức danh Giám đốc và Phó giám đốc công ty như sau:

1.     Giám đốc công ty :

-         Tên gọi cũ            : Giám đốc

-         Tên gọi mới          : Tổng giám đốc

2.     Các phó giám đốc công ty:

-          Tên gọi cũ:         + Phó Giám đốc Kinh Doan

                               + Phó giám đốc KT-Sản Xuất

-         Tên gọi mới :       + Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh

                               + Phó Tổng Giám đốc KT-Sản Xuất

 

Vậy Công ty kính thông báo cho quý đơn vị được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

 

Trân trọng kính chào.

                                               

                                                   TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                             TP. HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

-         Nơi nhận:                                 (Đã ký, đóng dấu)

-         Như trên                                                          

-         Lưu HC.                                                          

 

                                                                                      Lê Văn Lân 

 

 

 

 
Giá vàng
Loại Mua Bán
Thông tin chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL